2013

2013


Tisdagen den 25 mars 2014 höll föreningen årsmöte på Tekniska Verkens museum i Gamla Linköping. I styrelsen invaldes P.O Gustavsson som ny ledamot efter Lennart Lindeblad.


Styrelsen

har under år 2014 haft följande sammansättning :

Magnus Olausson (ordf.), Karl-Einar Johansson ( kassör ), Håkan Carlback ( sekr. ),

Inge Gustavsson, Peo Gustavsson, Nisse Carlsson och Johan Högquist.

Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden förutom årsmötet.

Föreningen har under året haft 189 betalande medlemmar.

Många medlemmar deltog i årsmötet som hölls i Tekniska Verkens lokaler

 

Johan Högqvist framförde Gamla Linköpings tack för det ideella arbete

som föreningens medlemmar utför för att hålla verksamheten levande.

Efter förhandlingarna höll LRF.s ordförande Peter Borring ett intressant föredrag.

om aktuella spörsmål i jordbruke